Privacy policy

Správce osobních údajů Bára Bauer, IČ: XXXX, se sídlem Mošnova 39, Praha 5 - Smíchov, na sbírce, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme. když používáte naše webové stránky ( https://barapilates.cz ). (dále jen "služba"). Přístupem nebo používáním stránek služby souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním informací o službě. Zveřejňování vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

 1. Information we collect

  Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. telefon
  4. IP Adresa

 2. How we use your data

  Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

  1. Marketingové / propagační účely
  2. Reference
  3. Administrativní informace
  4. Cílená reklama

  Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému (kterým) souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

 3. How we share your information:

  Vaše osobní údaje nepředáme žádné třetí straně, aniž bychom si vyžádali váš souhlas, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  1. Reklamní služby
  2. Shromažďování a zpracování údajů

  Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

  Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

 4. Storing your information

  Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 10 let nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými právními předpisy nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

 5. Your rights

  V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo obdržení kopie svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných právních předpisů. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu bbauerova82@gmail.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

  Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

 6. Cookies

  Více informací o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech volby v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi naleznete v našich zásadách používání souborů cookie Cookie policy

 7. Security

  Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

 8. Data Protection Entity

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete se obrátit na našeho pověřence pro stížnosti na adrese Bara Bauer, Mošnova 39, Praha 5 - Smichov, e-mail: bbauerova82@gmail.com. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.


Datum účinnosti 1. ledna 2023
en_USEnglish